shotokan.png
ma 05 feb
examen
karatedo.png

Exameneisen

8e kyu 7e kyu 6e kyu 5e kyu   4e kyu   3e kyu   2e kyu   1e kyu

Download onze printversie hier.

8e kyu
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri


Kata:

Taikyoku Shodan

Kumite (kihon ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri


7e kyu (geel)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Age uke
Soto uke
Uchi uke
Gedan barai
Shuto uke
Mae geri
Yoko geri keage


Kata:

Heian Shodan

Kumite (kihon ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri


6e kyu (oranje)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Age uke-gyaku tsuki
Soto uke-gyaku tsuki
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (KBD)
Yoko geri kekomi (KBD)
Mawashi geri


Kata:

Heian Nidan

Kumite (kihon ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri


5e kyu (groen)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi
Uchi uke-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri


Kata:

Heian Sandan

Kumite (kihon ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri


4e kyu (blauw)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke-shuto uchi
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke-gyaku nukite
Mae geri-oi tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi (ZZD)
Mawashi geri
Ushiro geri
Mae ren geri


Kata:

Heian Yondan

Kumite (ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri


3e kyu (bruin)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi-gyaku tsuki
mawashi geri-gyaku tsuki
Ushiro geri
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri


Kata:

Heian Godan
Tekki Shodan

Kumite (ippon + jiyu ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri


2e kyu (bruin)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Gyaku tsuki
Sanbon tsuki
Nihon tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri-gyaku tsuki
Yoko geri keage (ZZD)
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//otoshi uraken-gyaku tsuki
Ushiro geri-gyaku tsuki
Mae ren geri
Mea geri//mawashi geri


Renzoku Waza:

>Jodan oi tsuki-gyaku tsuki >Mae geri//kizame tsuki
<Age uke//soto uke <Gedan barai//uchi uke
>Mawahi geri//otoshi uraken-gyakutsuki >Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki


Kata:

Bassai dai//sho

Kumite (jiyu ippon:

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geri1e kyu (bruin)
Kihon:

Oi tsuki jo.
Tata tsuki
Ura tsuki
Oi-tata-ura tsuki (SANBON)
Kizame tsuki-gyaku tsuki
Age uke//otoshi uraken-gyaku tsuki
Soto uke//yoko empi//otoshi uraken-gyaku tsuki
Uchi uke//kizami tsuki-gyaku tsuki
Gedan barai//yoko uraken-gyaku tsuki
Shuto uke//kizami mae geri-gyaku nukite
Mae geri//kizame tsuki-gyaku tsuki
Yoko geri keage//shuto uchi-gyaku tsuki
Yoko geri kekomi//yoko uraken-gyaku tsuki
Mawashi geri//shuto uchi-gyaku haito uchi
Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki
Mae geri//mawashi geri
Mawashi geri//yoko geri

Renzoku Waza:

>Jodan oi tsuki-gyaku tsuki >Mae geri//kizame tsuki
<Age uke//soto uke <Gedan barai//uchi uke
>Mawahi geri//otoshi uraken-gyakutsuki >Ushiro geri//yoko uraken-gyaku tsuki


Kata:

Kanku dai//sho

Kumite (jiyu ippon):

Oi tsuki jo.
Oi tsuki ch.
Mea geri
Yoko geri
Mawashi geri
Ushiro geriOpgesteld door Kevin Vervoort d.d. 01-09-2015